venerdì 23 novembre 2018

B18 schedule: Sri Lanka BC

0030-0100 on 11905 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs Hindi Daily
0100-0200 on 11905 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs Bengali Daily
0200-0230 on 11905 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs Hindi Daily
1115-1200 on  9720 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs Hindi Daily
1630-1830 on 11750 TRM 125 kW / 345 deg to N/ME Sinhala City FM
1700-1800 on 11835 TRM 125 kW / 345 deg to SoAs Tamil Daily