mercoledì 21 novembre 2018

B18 schedule: Radio Free Asia

USA(non)   Winter B-18 shortwave schedule of Radio Free Asia:

0000-0100 on  9910 KWT 250 kW / 090 deg to SEAs Lao
0030-0130 on  9510 BIB 100 kW / 075 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17510 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on  7560 DB  200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9310 LAM 100 kW / 075 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9450 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9670 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on  9700 KWT 250 kW / 055 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 11895 DB  200 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11950 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 12065 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on 13795 LAM 100 kW / 068 deg to CeAs Tibetan

0200-0300 on  9455 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on  9670 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11895 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11950 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 17525 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan

0300-0400 on 11980 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 15340 LAM 100 kW / 068 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

0400-0700 on 11980 DB  200 kW / 110 deg to EaAs Chinese
0400-0700 on 15340 LAM 100 kW / 068 deg to EaAs Chinese
0400-0700 on 17660 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 17675 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17815 DB  200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21480 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Mon
0600-0700 on 21490 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Tue
0600-0700 on 21500 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Wed
0600-0700 on 21510 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Thu
0600-0700 on 21530 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Fri
0600-0700 on 21610 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Sat
0600-0700 on 21620 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan Sun
0600-0700 on 21680 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan

1000-1100 on  9690 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15665 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 17830 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Mon
1000-1100 on 17790 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Tue
1000-1100 on 17815 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Wed
1000-1100 on 17820 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Thu
1000-1100 on 17840 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Fri
1000-1100 on 17795 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Sat
1000-1100 on 17855 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Tibetan Sun

1100-1200 on  9315 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 11550 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 13685 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15745 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan

1200-1300 on  9315 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 11555 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 12055 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15375 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1200-1300 on 15745 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan

1230-1330 on  9325 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Khmer
1230-1330 on 11795 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 12130 TIN 250 kW / 297 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 13735 DHA 250 kW / 085 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 15155 LAM 100 kW / 077 deg to SEAs Khmer

1300-1400 on  9315 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 12050 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 13650 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15375 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
1300-1400 on 15745 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan

1330-1400 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12130 LAM 100 kW / 092 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1430 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 12130 LAM 100 kW / 092 deg to SEAs Burmese
1430-1500 on  9720 TIN 250 kW / 270 deg to SEAs Khmer
1430-1500 on 11750 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Khmer

1400-1500 on 13810 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Mon
1400-1500 on 13675 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Tue
1400-1500 on 13810 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Wed
1400-1500 on 13675 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Thu
1400-1500 on 13810 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Fri
1400-1500 on 13610 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sat
1400-1500 on 13645 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese Sun

1500-1600 on  5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1500-1600 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Mon
1500-1600 on  7520 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Tue
1500-1600 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Wed
1500-1600 on  7520 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Thu
1500-1600 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Fri
1500-1600 on  7520 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Sat
1500-1600 on  7520 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese Sun
1500-1600 on  7540 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on  9315 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on  9590 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
1500-1600 on  9790 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on  9985 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 11660 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11765 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Mon
1500-1600 on 11725 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Tue
1500-1600 on 11765 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Wed
1500-1600 on 11725 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Thu
1500-1600 on 11765 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Fri
1500-1600 on 11590 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Sat
1500-1600 on 11590 KWT 100 kW / 070 deg to EaAs Chinese Sun
1500-1600 on 11805 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan

1600-1700 on  5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1600-1700 on  6120 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on  7545 DB  200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on  7565 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on  9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Mon
1600-1700 on  9720 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Tue
1600-1700 on  9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Wed
1600-1700 on  9720 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Thu
1600-1700 on  9455 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Fri
1600-1700 on  9905 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Sat
1600-1700 on  9905 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese Sun
1600-1700 on  9590 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Korean
1600-1700 on  9985 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 11720 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on 11800 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Mon
1600-1700 on 11775 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Tue
1600-1700 on 11805 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Wed
1600-1700 on 11780 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Thu
1600-1700 on 11885 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Fri
1600-1700 on 11890 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Sat
1600-1700 on 11775 KWT 250 kW / 058 deg to CeAs Uyghur Sun

1700-1800 on  5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1700-1800 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  9455 BIB 100 kW / 065 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  9985 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean

1800-1900 on  5885 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1800-1900 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  9455 BIB 100 kW / 065 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  9985 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean

1900-2000 on  5890 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  7520 LAM 100 kW / 056 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  9455 BIB 100 kW / 065 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  9860 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on  5890 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  7520 LAM 100 kW / 056 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  9410 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  9535 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on  7485 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on  7520 KWT 250 kW / 070 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on  9410 BIB 100 kW / 065 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on  9455 LAM 100 kW / 056 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on  9860 TIN 125 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on  9985 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean

2200-2300 on  7470 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on  7480 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on  9790 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
2230-2330 on  9390 BIB 100 kW / 075 deg to SEAs Khmer
2230-2330 on 11850 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on  5970 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  7470 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  7540 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  9535 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  9860 KWT 250 kW / 078 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on  9900 LAM 100 kW / 056 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on 11775 KWT 250 kW / 056 deg to EaAs Chinese

(https://swldxbulgaria.blogspot.com/2018/11/radio-free-asia.html)