giovedì 22 novembre 2018

B18 schedule: Myanmar Radio

2200-2300 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
2300-2330 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
2300-2330 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
2300-2330 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

2330-0030 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
2330-0030 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
2330-0030 on  6030 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
2330-0030 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Kachin Thazin Radio Reg.Sce
2330-0030 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0030-0130 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0000-0130 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0000-0130 on  6030 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
0030-0130 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Pwo Karen Thazin Radio Reg.Sce
0030-0130 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0030-0130 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0130-0200 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0130-0200 on  6030 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs English Thazin Radio Gen.Sce
0130-0200 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0130-0200 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Sgaw Karen Thazin Radio Reg.Sce
0130-0200 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0200-0230 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0200-0230 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0200-0230 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Sgaw Karen Thazin Radio Reg.Sce
0200-0230 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0230-0300 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0230-0300 on  7200vNAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0230-0300 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Mon Thazin Radio Reg.Sce
0230-0300 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0300-0330 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0300-0330 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Mon Thazin Radio Reg.Sce
0300-0330 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0330-0430 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0330-0430 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0430-0530 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0430-0530 on  9460 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
0430-0530 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Chin Thazin Radio Reg.Sce
0430-0530 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0530-0630 on  9460 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
0530-0630 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Kachin Thazin Radio Reg.Sce
0530-0630 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0630-0700 on  9460 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs English Thazin Radio Gen.Sce
0630-0700 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Wa Thazin Radio Reg.Sce
0630-0700 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0700-0730 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Wa Thazin Radio Reg.Sce
0700-0730 on  9730 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs English Myanmar Radio

0730-0830 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0730-0830 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Paoh Thazin Radio Reg.Sce
0730-0830 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0830-0930 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0830-0930 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

0930-1000 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0930-1000 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0930-1000 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
0930-1000 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
0930-1000 on  7345 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Lahu Thazin Radio Reg.Sce
0930-1000 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

1000-1030 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1000-1030 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1000-1030 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1000-1030 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1000-1030 on  7345 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Lahu Thazin Radio Reg.Sce
1000-1030 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

1030-1130 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1030-1130 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1030-1130 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1030-1130 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1030-1130 on  7345 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Kokang Kayin Thazin Radio Reg.Sce
1030-1130 on  9730vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

1130-1200 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1130-1200 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1130-1200 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1130-1200 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1130-1200 on  9590 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Kayah Thazin Radio Reg.Sce

1200-1230 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1200-1230 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1200-1230 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1200-1230 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1200-1230 on  7345 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Kayah Thazin Radio Reg.Sce

1230-1300 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1230-1300 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1230-1300 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1230-1300 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1230-1300 on  7345 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Shan Thazin Radio Reg.Sce

1300-1330 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1300-1330 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1300-1330 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1300-1330 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1300-1330 on  7345 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Shan Thazin Radio Reg.Sce

1330-1430 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1330-1430 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1330-1430 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Thazin Radio Gen.Sce
1330-1430 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

1430-1500 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1430-1500 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1430-1500 on  6165 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs English Thazin Radio Gen.Sce
1430-1500 on  7200vYAN 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio

1500-1530 on  5915 NAY 050 kW / 356 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1500-1530 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs Burmese Myanmar Radio
1530-1700 on  5985 YAN 025 kW / 176 deg to SEAs English Myanmar Radio
7200v=7199.9
9730v=9730.9

(https://swldxbulgaria.blogspot.com/2018/11/bangladesh-betarmyanmar-radiosri-lanka.html)