sabato 27 ottobre 2018

B18 schedule: Radio Nigeria Kaduna

0500-0700 on  7335 ISS 150 kW / 170 deg to WeAf Hausa
0700-0900 on 13840 ISS 150 kW / 170 deg to WeAf Hausa
1100-1500 on 17690 ISS 150 kW / 170 deg to WeAf Hausa
2000-2300 on  7235 ISS 150 kW / 170 deg to WeAf Hausa