giovedì 21 novembre 2013

USA (non): B-13 of R.Liberty/R.Farda/R.Free Afghanistan/R.Mashaa

0000-0200 on  5850 KWT 250 kW / 045 deg to WeAs Persian Radio Farda
0000-0200 on  5860 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda

0200-0230 on  5850 KWT 250 kW / 045 deg to WeAs Persian Radio Farda
0200-0230 on  5860 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
0200-0230 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda

0230-0300 on  5850 KWT 250 kW / 045 deg to WeAs Persian Radio Farda
0230-0300 on  5860 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
0230-0300 on  9335 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0230-0300 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
0230-0300 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0230-0300 on 13835 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0300-0330 on  5860 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0300-0330 on  9335 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
0300-0330 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
0300-0330 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
0300-0330 on 13615 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Persian Radio Farda
0300-0330 on 13835 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0300-0400 on  5975 NAU 250 kW / 065 deg to CeAs Avari/Chechen/Circassian
0300-0400 on  5995 KWT 250 kW / 355 deg to CeAs Avari/Chechen/Circassian
0300-0400 on  7435 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
0300-0400 on  9520 NAU 250 kW / 065 deg to EaEu Russian
0300-0400 on 17770 UDO 250 kW / 030 deg to FERu Russian

0330-0400 on  5885 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0330-0400 on  9335 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0330-0400 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
0330-0400 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0330-0400 on 13615 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Persian Radio Farda
0330-0400 on 13835 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0400-0430 on  5885 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0400-0430 on  9335 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0400-0430 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
0400-0430 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0400-0430 on 13615 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
0400-0430 on 13835 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0400-0500 on  6075 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Belarussian
0400-0500 on  6105 NAU 250 kW / 060 deg to EaEu Belorussian
0400-0500 on  7435 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
0400-0500 on  9520 KWT 250 kW / 355 deg to EaEu Russian
0400-0500 on 12130 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0400-0500 on 13580 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0400-0500 on 15760 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0400-0500 on 17770 UDO 250 kW / 030 deg to FERu Russian

0430-0500 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
0430-0500 on  5885 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0430-0500 on 13615 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
0430-0500 on 15690 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0430-0530 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
0430-0530 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan

0500-0530 on  9430 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
0500-0530 on 13615 NAU 250 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
0500-0530 on 15690 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0500-0600 on  7435 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
0500-0600 on  9520 KWT 250 kW / 355 deg to EaEu Russian
0500-0600 on 12130 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0500-0600 on 13580 NAU 250 kW / 094 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0500-0600 on 15760 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0500-0600 on 17770 UDO 250 kW / 030 deg to FERu Russian

0530-0630 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0530-0630 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan

0530-0730 on  5885 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0530-0730 on 13615 NAU 250 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
0530-0730 on 15650 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
0530-0730 on 15690 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0600-0700 on  7435 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
0600-0700 on 12130 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0600-0700 on 13580 NAU 250 kW / 094 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0600-0700 on 15205 UDO 250 kW / 030 deg to FERu Russian
0600-0700 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0600-0700 on 17770 KWT 250 kW / 355 deg to EaEu Russian

0630-0730 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
0630-0730 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan

0700-0800 on 12130 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0700-0800 on 13580 NAU 250 kW / 094 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0700-0800 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal

0730-0830 on  5885 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0730-0830 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0730-8330 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
0730-0830 on 13800 UDO 250 kW / 316 deg to WeAs Persian Radio Farda
0730-0830 on 15650 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
0730-0830 on 15690 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda
0730-0830 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan

0800-0900 on 12025 BIB 100 kW / 085 deg to EaEu Russian
0800-0900 on 12130 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0800-0900 on 13580 NAU 250 kW / 094 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0800-0900 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0800-0900 on 17770 UDO 250 kW / 018 deg to FERu Russian

0830-0930 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
0830-0930 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan

0830-1100 on  9990 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
0830-1100 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
0830-1100 on 13800 UDO 250 kW / 316 deg to WeAs Persian Radio Farda
0830-1100 on 15650 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda
0830-1100 on 15690 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

0900-1000 on 12025 BIB 100 kW / 085 deg to EaEu Russian
0900-1000 on 12130 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0900-1000 on 13580 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0900-1000 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
0900-1000 on 17770 UDO 250 kW / 018 deg to FERu Russian

0930-1030 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
0930-1030 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan

1030-1130 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
1030-1130 on 19010 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan

1000-1100 on 12130 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
1000-1100 on 13580 KWT 250 kW / 078 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
1000-1100 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal

1100-1200 on  9990 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
1100-1200 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1100-1200 on 12130 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
1100-1200 on 13800 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1100-1200 on 15650 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda
1100-1200 on 15690 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1100-1200 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
1100-1200 on 17880 IRA 250 kW / 334 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal

1130-1230 on  9900 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
1130-1230 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan

1200-1300 on  9360 TIN 250 kW / 333 deg to FERu Russian
1200-1300 on  9990 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
1200-1300 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1200-1300 on 12130 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
1200-1300 on 13800 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1200-1300 on 15130 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1200-1300 on 15410 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda
1200-1300 on 15690 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1200-1300 on 15760 IRA 250 kW / 340 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal
1200-1300 on 17880 IRA 250 kW / 334 deg to WeAs Pashto Radio Mashaal

1230-1330 on  9900 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
1230-1330 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan

1300-1400 on  9360 TIN 250 kW / 333 deg to FERu Russian
1300-1400 on  9990 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1300-1400 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1300-1400 on 13800 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1300-1400 on 15130 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1300-1400 on 15410 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda
1300-1400 on 15690 IRA 250 kW / 322 deg to WeAs Persian Radio Farda

1330-1400 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan
1330-1400 on 17580 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Pashto Radio Free Afghanistan

1400-1430 on  9990 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1400-1430 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1400-1430 on 12140 KWT 250 kW / 070 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan
1400-1430 on 13800 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1400-1430 on 15410 WOF 300 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1400-1430 on 15690 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda
1400-1430 on 17580 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Dari Radio Free Afghanistan

1400-1500 on  6060 KWT 250 kW / 040 deg to CeAs Turkmen
1400-1500 on  7475 UDO 250 kW / 316 deg to CeAs Tajik
1400-1500 on  9840 BIB 100 kW / 088 deg to EaEu Russian
1400-1500 on 11975 LAM 100 kW / 075 deg to CeAs Tajik
1400-1500 on 11840 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Russian
1400-1500 on 12025 BIB 100 kW / 075 deg to CeAs Turkmen
1400-1500 on 13645 IRA 250 kW / 340 deg to CeAs Uzbek
1400-1500 on 15130 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1400-1500 on 15265 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Uzbek

1430-1500 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1430-1500 on 13615 LAM 100 kW / 108 deg to WeAs Persian Radio Farda
1430-1500 on 13800 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1430-1500 on 15410 WOF 300 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1430-1500 on 15690 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda

1500-1530 on 11790 NAU 250 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1500-1530 on 12005 LAM 100 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1500-1530 on 13615 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1500-1530 on 15410 WOF 300 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda
1500-1530 on 15690 BIB 100 kW / 085 deg to WeAs Persian Radio Farda

1500-1600 on  6060 KWT 250 kW / 040 deg to CeAs Turkmen
1500-1600 on  6120 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Belarussian
1500-1600 on  7475 UDO 250 kW / 316 deg to CeAs Tajik
1500-1600 on  9840 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Belarussian
1500-1600 on 11840 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Russian
1500-1600 on 11890 WOF 300 kW / 066 deg to EaEu Russian
1500-1600 on 11900 ISS 250 kW / 075 deg to CeAs Avari/Chechen/Circassian
1500-1600 on 11975 LAM 100 kW / 075 deg to CeAs Tajik
1500-1600 on 12025 BIB 100 kW / 075 deg to CeAs Turkmen
1500-1600 on 15130 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1500-1600 on 15620 LAM 100 kW / 077 deg to CeAs Avari/Chechen/Circassian

1530-1600 on  9390 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1530-1600 on 11790 NAU 250 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1530-1600 on 12005 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1530-1600 on 13615 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda
1530-1600 on 15410 WOF 300 kW / 092 deg to WeAs Persian Radio Farda

1600-1630 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1600-1630 on  9390 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1600-1630 on 11790 NAU 250 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1600-1630 on 12005 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1600-1630 on 13615 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda

1600-1700 on  6120 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Belarussian
1600-1700 on  7475 IRA 250 kW / 340 deg to CeAs Tajik
1600-1700 on  7550 KWT 250 kW / 050 deg to CeAs Uzbek
1600-1700 on  9840 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Belarussian
1600-1700 on 11780 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Uzbek
1600-1700 on  9540 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1600-1700 on 11840 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Russian
1600-1700 on 11890 WOF 300 kW / 066 deg to EaEu Russian
1600-1700 on 11975 LAM 100 kW / 075 deg to CeAs Tajik

1630-1700 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1630-1700 on  9390 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1630-1700 on 12005 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1630-1700 on 13615 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda

1700-1730 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1700-1730 on  9390 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda
1700-1730 on 13615 LAM 100 kW / 104 deg to WeAs Persian Radio Farda

1700-1800 on  5930 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Belarussian
1700-1800 on  9435 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1700-1800 on  9585 NAU 250 kW / 090 deg to CeAs Russian "Caucasus Echo"
1700-1800 on  9840 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Belarussian
1700-1800 on 11800 BIB 100 kW / 088 deg to CeAs Russian "Caucasus Echo"
1700-1800 on 11850 BIB 100 kW / 063 deg to EaEu Russian
1700-1800 on 12060 BIB 100 kW / 055 deg to EaEu Russian

1730-1900 on  5830 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
1730-1900 on  7520 UDO 250 kW / 304 deg to WeAs Persian Radio Farda
1730-1900 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda
1730-1900 on  9390 BIB 100 kW / 105 deg to WeAs Persian Radio Farda

1800-1900 on  6030 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1800-1900 on  9590 LAM 100 kW / 055 deg to CeAs Russian
1800-1900 on  9840 WOF 300 kW / 066 deg to EaEu Russian

1900-1930 on  5830 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
1900-1930 on  7520 UDO 250 kW / 304 deg to WeAs Persian Radio Farda
1900-1930 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda

1900-2000 on  6170 LAM 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1900-2000 on  9515 WOF 300 kW / 066 deg to EaEu Russian
1900-2000 on  9590 LAM 100 kW / 055 deg to CeAs Russian

1930-2130 on  5850 KWT 250 kW / 058 deg to WeAs Persian Radio Farda
1930-2130 on  7520 UDO 250 kW / 304 deg to WeAs Persian Radio Farda
1930-2130 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda

2000-2100 on  5885 UDO 250 kW / 030 deg to FERu Russian
2000-2100 on  5925 KWT 250 kW / 355 deg to EaEu Russian

2130-2230 on  5850 KWT 250 kW / 045 deg to WeAs Persian Radio Farda
2130-2230 on  7520 UDO 250 kW / 304 deg to WeAs Persian Radio Farda
2130-2230 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda

2230-2300 on  5850 KWT 250 kW / 045 deg to WeAs Persian Radio Farda
2230-2300 on  5860 IRA 250 kW / 332 deg to WeAs Persian Radio Farda
2230-2300 on  7580 IRA 250 kW / 315 deg to WeAs Persian Radio Farda

2300-2400 on  5850 KWT 250 kW / 045 deg to WeAs Persian Radio Farda
2300-2400 on  5860 IRA 250 kW / 332 deg to WeAs Persian Radio Farda


USA(non)   Winter B-13 shortwave schedule of Radio Free Asia:
0000-0030 on  9920 TIN 250 kW / 271 deg to SEAs Vietnamese
0000-0030 on 11805 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Vietnamese
0000-0030 on 15170 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese

0000-0100 on 15690 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Lao

0030-0130 on 12115 IRA 250 kW / 057 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 15700 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Burmese
0030-0130 on 17835 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese

0100-0200 on  7480 DB  200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9480 KWT 250 kW / 046 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9645 DHA 250 kW / 045 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9690 DHA 250 kW / 050 deg to CeAs Uyghur
0100-0200 on  9670 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 11695 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 13620 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 15610 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 17730 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
0100-0200 on 17805 TIN 250 kW / 313 deg to CeAs Uyghur

0200-0300 on  9670 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on  9700 KWT 250 kW / 078 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 11695 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 15520 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
0200-0300 on 17730 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan

0300-0400 on 11980 DB  250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0300-0400 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0300-0400 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0300-0400 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0400-0500 on 11980 DB  250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0400-0500 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0400-0500 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0400-0500 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0500-0600 on 11980 DB  250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0500-0600 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0500-0600 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0500-0600 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

0600-0700 on 11980 DB  250 kW / 095 deg to EaAs Chinese Thu-Tue
0600-0700 on 11980 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese Wed
0600-0700 on 15150 TIN 250 kW / 304 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 15665 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 17515 DB  200 kW / 117 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17675 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 17690 SAI 100 kW / 325 deg to EaAs Chinese
0600-0700 on 21610 TIN 250 kW / 279 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21680 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
0600-0700 on 21700 TIN 250 kW / 309 deg to EaAs Chinese

1000-1100 on  9690 SIT 100 kW / 079 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 15140 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan
1000-1100 on 17810 BIB 100 kW / 085 deg to CeAs Tibetan Fri only

1100-1200 on  7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on  9325 IRA 250 kW / 065 deg to SEAs Lao
1100-1200 on  9350 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 11545 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1100-1200 on 15120 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Lao
1100-1200 on 15375 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan

1200-1400 on  7470 U-B 250 kW / 230 deg to CeAs Tibetan
1200-1400 on  9350 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1200-1400 on 11590 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1200-1400 on 12050 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1200-1400 on 15375 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan

1230-1330 on 11795 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese
1230-1330 on 17735 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Khmer

1330-1400 on 11795 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese
1330-1400 on 13735 TIN 250 kW / 289 deg to SEAs Burmese

1400-1430 on 11795 KWT 250 kW / 094 deg to SEAs Burmese
1400-1430 on 12105 SAI 250 kW / 310 deg to SEAs Burmese

1400-1500 on 12130 IRA 250 kW / 073 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 13690 TIN 250 kW / 287 deg to EaAs Cantonese
1400-1500 on 13735 SAI 100 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1400-1500 on 15310 TIN 250 kW / 267 deg to SEAs Vietnamese

1500-1600 on  5825 DB  200 kW / 125 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on  5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1500-1600 on  6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on  7210 IRK 250 kW / 125 deg to EaAs Korean
1500-1600 on  9495 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on  9790 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1500-1600 on  9955 TIN 250 kW / 295 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11585 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Korean
1500-1600 on 11640 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11865 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
1500-1600 on 11945 DB  250 kW / 095 deg to EaAs Chinese

1600-1700 on  5830 DB  200 kW / 060 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on  5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1600-1700 on  7210 IRK 250 kW / 125 deg to EaAs Korean
1600-1700 on  7310 IRA 250 kW / 025 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on  9725 DHA 250 kW / 045 deg to CeAs Uyghur
1600-1700 on  9915 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 11585 TIN 250 kW / 321 deg to EaAs Korean
1600-1700 on 11945 DB  250 kW / 095 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 12015 SAI 100 kW / 310 deg to CeAs Uyghur

1630-1730 on  9940 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Burmese

1700-1800 on  5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1700-1800 on  6020 TIN 250 kW / 296 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1700-1800 on  9720 IRA 250 kW / 049 deg to EaAs Korean

1800-1900 on  5855 TIN 250 kW / 333 deg to EaAs Korean
1800-1900 on  5865 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  7415 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
1800-1900 on  9720 IRA 250 kW / 049 deg to EaAs Korean

1900-2000 on  5865 TIN 250 kW / 317 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  6095 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
1900-2000 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2000-2100 on  5865 TIN 250 kW / 317 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  6020 TIN 250 kW / 288 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  6095 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  7495 TIN 250 kW / 278 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2000-2100 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese

2100-2200 on  6095 TIN 250 kW / 305 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on  7460 U-B 100 kW / 128 deg to EaAs Korean
2100-2200 on  7495 TIN 250 kW / 278 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on  9355 SAI 100 kW / 300 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on  9385 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Korean
2100-2200 on  9455 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2100-2200 on 11995 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Korean

2200-2300 on  6005 TIN 250 kW / 288 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on  7470 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2200-2300 on  9780 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Cantonese
2200-2300 on  9835 LAM 100 kW / 080 deg to CeAs Tibetan

2230-2330 on 11850 SAI 100 kW / 300 deg to SEAs Khmer

2300-2400 on  6010 DHA 250 kW / 075 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  7470 DB  250 kW / 110 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  7550 KWT 250 kW / 070 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on  9585 SAI 100 kW / 310 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on  9825 TIN 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
2300-2400 on  9875 SIT 100 kW / 079 deg to CeAs Tibetan
2300-2400 on 11775 TIN 250 kW / 329 deg to EaAs Chinese

2330-2400 on 11605 KWT 250 kW / 078 deg to SEAs Vietnamese
2330-2400 on 11805 TIN 250 kW / 278 deg to SEAs Vietnamese
2330-2400 on 15170 TIN 250 kW / 279 deg to SEAs Vietnamese

(DX RE MIX NEWS)