sabato 3 dicembre 2016

B16 Schedule: China Radio International

0000-0057 Cambodian  11990/Nn, 9765/Nn, 684/dof-hai
          Cantonese  17490/Be, 11820/Xi
          Chinese    13655/Xi, 13580/Be, 12035/Xi, 11975/Kun, 11900/Be, 11780/Jin, 9435/Kun
          English    11790/Xi, 9425/Be, 7425/Kash
          Hakka      9860/Jin, 9610/Kun, 9550/Kun, 9460/Kun
          Mongolian  11875/Be, 9470/Xi
          Portuguese 9710/Kash, 6100/Be
          Russian    7405/Ho, 5990/Ho, 1521/htb-xin
          Spanish    15120/HAB, 5990/HAB
          Vietnamese 13770/Xi, 11770/Be, 603/dof-hai
0000-0157 English    15125/Be, 11885/Xi, 9570/ALB, 7350/Kash, 6180/Kash, 6075/Kash, 6020/ALB
0100-0157 Amoy       17490/Be, 15425/Xi, 11980/Kun, 11945/Kun, 9860/Jin, 9610/Kun, 9550/Kun, 9460/Kun
          Chinese    15160/Jin, 13655/Xi, 13580/Be, 11770/Nn, 11640/Xi, 9655/Nn, 7300/Kash, 7250/Ur
          English    9675/Kash, 9580/HAB, 7370/Kash
          Russian    13600/Xi, 5905/Kash, 1521/htb-xin
          Spanish    9710/Kash, 9590/Kash
          Urdu       7240/Kash, 6020/Kash
0130-0227 Nepalese   13780/Kun, 11860/Kun
0200-0227 Pashto     15435/Xi, 7350/Kash, 6065/Kash
0200-0257 Amoy       17490/Be, 15425/Xi
          Bengali    11640/Kun, 9655/Kun
          Chinese    15160/Jin, 15140/Be, 13655/Xi, 9825/Kash, 9580/HAB, 9570/ALB, 7330/Kash, 6020/ALB
          English    11770/Kash, 9610/Kash
          Russian    17640/Xi, 5915/Kash
          Spanish    9710/Kash, 9590/Kash
          Tamil      13715/Kash, 11870/Kash
          Urdu       7290/Kash, 6020/Kash
0230-0327 Nepalese   13780/Kun, 11730/Kun
0300-0357 Chinese    17540/Be, 15160/Jin, 15130/Be, 13655/Xi, 9570/ALB, 9450/Kash, 6020/ALB
          English    15120/Be, 13800/Kash, 13570/Xi, 11770/Kash, 9790/HAB
          Hindi      15350/Kash, 13720/Kash, 11700/Kash, 11640/Kash
          Russian    17710/Jin, 15435/Xi, 11710/Ur, 5915/Kash
          Tamil      13730/Kash, 13600/Kun
0400-0457 Cantonese  15160/Jin, 13655/Xi, 9790/HAB
          Chinese    15170/Kash, 15130/Be, 13640/Kash
          English    17855/Be, 17730/Xi, 15120/Be, 13570/Xi, 13590/Be
          Hakka      17710/Be, 17510/Xi, 15350/Kash, 13740/Kash
          Russian    17640/Xi, 15665/Kash, 15445/Kash
          Vietnamese 17740/Xi, 11650/Kun, 684/dof-hai, 603/dof-hai
0500-0557 Cantonese  15170/Jin, 13655/Xi
          Chinese    15130/Be, 15120/Be, 15110/Kash, 13570/Xi
          English    17855/Be, 17730/Xi, 17510/Kash, 15465/Kash, 15430/Kash, 15350/Kash, 11895/Kash, 7220/ALB
          Russian    15665/Kash, 15445/Kash
          Vietnamese 17740/Xi, 11650/Kun, 684/dof-hai, 603/dof-hai
0500-0657 Arabic     17485/Ur, 9590/ALB, 7210/ALB, 5985/ALB
0600-0657 Chinese    17740/Xi, 17650/Kash, 15170/Jin, 15120/Be, 13750/Kun, 13655/Xi, 13570/Xi, 11710/Nn
          English    17710/Be, 15465/Kash, 15430/Kash, 15350/Kash, 15145/Kash, 13645/Xi, 11895/Kash, 11870/Kash
          English-AF 17510/Kash, 11750/ALB
          Italian    15620/Kash
0600-0757 French     15220/Ur
          German     17720/Kash, 17615/Ur
          Spanish    15135/Kash
0700-0757 Cantonese
13610/Xi, 11640/Jin
          Chaozhou   15145/Xi, 17750/Xi
          Chinese    17740/Xi, 17650/Kash, 17520/Kash, 13750/Kun, 11875/Nn, 11710/Nn
          English    17710/Be, 13660/Xi
0700-0857 Chinese    11855/ALB
          English    17670/Kash, 17490/Kash, 15465/Kash, 15350/Kash, 15185/Kash, 15125/Kash, 11895/Kash, 11785/ALB
0800-0857 Chinese    17650/Kash, 17560/Xi, 15560/Xi, 15550/Kash, 13610/Xi, 11640/Jin, 9880/Be
          English    9415/Xi
          Hausa      7295/Mali
          Russian    15665/Kash, 15335/Kash
0830-0927 Indonesian 17735/Kun, 15135/Kun, 15115/Kun
0900-0957 Chinese    17670/Kun, 17560/Xi, 15560/Xi, 15440/Kun, 11895/Nn, 9440/Xi, 7430/Jin
          English    17690/Jin, 17650/Kash, 17570/Ur, 17490/Kash, 15350/Kash, 15210/Kun, 15185/Kash, 9415/Xi
          Romanian   9460/ALB, 7285/ALB
          Russian    15665/Kash, 15335/Kash
0900-1057 Chinese    15525/Ur, 15340/Xi, 15250/Kun, 13850/Be, 13780/Kash, 11980/Kun, 9460/Nn, 5965/Be
0930-1027 Malay      17680/Kun, 15135/Kun
1000-1057 Cantonese  17670/Kun, 15440/Kun
          Chinese    17650/Kash, 9880/Be, 7255/Xi
          English    17690/Jin, 17490/Kash, 15350/Kash, 15210/Kun, 15190/Kash, 13720/Xi, 13590/Be,
          11635/Be, 7215/Xi, 5955/Xi
          Hungarian  17570/Kash, 15220/Kash
          Japanese   9440/Xi, 7325/Jin
          Russian    7390/Ho, 7290/Szg, 5915/Ho, 1323/htb-xin, 1116/har-hei, 963/hua-jil
1030-1127 Cambodian  17680/Kun, 15160/Nn, 684/dof-hai
          Indonesian 15135/Kun, 11700/Kun
1100-1157 Bulgarian  7220/ALB
          Burmese    9880/Kun
          Cantonese  13580/Kun, 9645/Be, 9590/Kun, 9540/Be, 7370/Nn, 603/dof-hai
          Chaozhou   11875/Kun, 9440/Kun
          Chinese    17650/Kash, 15440/Kun, 11980/Kash, 11750/Be, 9515/Kash, 7435/Be
          Czech      17570/Kash, 15225/Kash
          English    13720/Xi, 13590/Be, 11795/Kash
          Esperanto  9450/Xi, 7210/Ur, 1017/cah-jil
          Japanese   7325/Jin, 7260/Xi, 1044/hnl-jia
          Korean     5965/Xi, 1323/hua-jil
          Mongolian  7390/Ho, 6100/Ur
          Russian    7290/Szg, 6080/Be, 5915/Ho, 1521/htb-xin, 1323/htb-xin, 963/hua-jil
          Vietnamese 11990/Xi, 11785/Be, 9550/Be, 1296/Kun-yun
1100-1257 English    17490/Kash, 13665/ALB, 12015/Kash, 11650/Ur, 7250/Kash, 5955/Be, 1269/xua-yun
1130-1157 Filipino   12070/Xi, 11955/Kun, 7410/Jin, 5910/Be, 1341//hdu-gua
1130-1227 Thai       9785/Kun, 7360/Kun, 1080/xua-yun
1200-1227 Filipino   11955/Kun, 9720/Xi
1200-1257 Amoy   11910/Be
          Cambodian  11680/Nn, 9440/Kun
          Cantonese  9570/HAB
          Chinese    17650/Kash, 15110/Ur, 9655/Kash, 7390/Be, 7205/Kash
          English    13790/Ur, 11980/Kun, 11760/Kun, 11690/Xi, 9760/Kun, 9730/Kun, 9645/Be,
                     9600/Kun, 9460/Kash, 1341/hdu-gua, 1269/xua-yun, 1188/Kun-yun, 684/dof-hai
          Japanese   7325/Jin, 7260/Xi, 1044/hnl-jia
          Korean     5965/Xi, 1323/hua-jil, 1017/cah-jil
          Mongolian  5990/Ho, 5915/Ho
          Russian    9685/Ur, 9590/Szg, 7410/Szg, 7215/Xi, 6100/Be, 5905/Kash, 1521/htb-xin, 963/hua-jil
          Serbian    7345/ALB
          Vietnamese 11720/Be, 11640/Xi, 9550/Be, 1296/Kun-yun
1200-1400 Chinese    13810/Kash, 11790/Kash - News Radio
          Chinese    9855/Be, 9540/Kun, 7440/Nn
          French     15205/Kash
1230-1327 Lao        9785/Kun, 7360/Kun
          Malay      11955/Kun, 11700/Kun
1300-1357 Bengali    11610/Kun, 9600/Be, 9490/Kun, 1188/Kun
          Burmese    9880/Kun, 7400/Kun, 1188/Kun-yun
          Chinese    13855/Kash, 12015/Ur, 7215/Xi, 7205/Be
          English    13790/Ur, 13670/Kash, 11980/Kun, 11910/Be, 11900/Kun, 11760/Kun, 9870/Xi,
                     9765/Be, 9730/Be, 9655/Kash, 9585/Be, 9570/HAB, 7300/Kash, 5955/Be, 1341/hdu-gua
          Esperanto  11650/Be, 9440/Nn
          French     17880/Mali, 17650/Kash, 13685/Mali
          Hindi      9450/Kash, 7265/Ur, 1422/Kash-xin
          Japanese   7410/Jin, 7325/Xi, 1044//hnl-jia
          Korean     5965/Xi, 1323/hua-jil, 1017/cah-jil
          Mongolian  7285/Be, 6100/Ur
          Russian    9665/Xi, 7255/Szg, 5990/Ho, 5915/Ho, 5905/Kash, 1521/htb-xin, 1323/Ur, 963/hua-jil
          Vietnamese 9685/Xi, 9550/Be, 1296/Kun-yun
1330-1427 Indonesian 11955/Kun, 11805/Kun
          Thai       9785/Kun, 7360/Kun, 1080/xua-yun
1400-1457 Amoy       11650/Kun, 9655/Kun
          Bengali    11610/Kun, 9490/Kun
          Burmese    7400/Kun
          Cambodian  9880/Nn, 6055/Nn
          Chinese    11785/Kash, 11610/Ur, 9730/Kash, 9430/Kash, 7410/Be, 7235/Kash, 7210/Be, 6040/Xi
          English    13740/HAB, 13710/Kash, 11665/Ur, 9870/Xi, 9795/Ur, 9765/Xi, 9460/Ur, 7300/Ur,
                     5955/Be, 1422/Kash-xin
          English-AF 17630/Mali, 13685/Mali
          Japanese   7410/Jin, 7395/Xi, 1044/hnl-jia
          Korean     5965/Xi, 1017/cah-jil
          Mongolian  5990/Ho, 5915/Ho
          Nepalese   7435/Kun, 7220/Xi, 1269/xua-yun, 1188/Kun-yun
          Russian    7435/Szg, 7330/Xi, 5905/Kash, 1521/htb-xin, 1323/Ur, 963/hua-jil
          Sinhalese  9665/Jin, 7265/Kash, 1188/Kun-yun
          Tamil      9610/Kash, 9570/Kash
          Urdu       7285/Kun, 6075/Kash, 1422/Kash-xin
          Vietnamese 9685/be, 9550/Be, 1296/Kun-yun, 684/dof-hai
1400-1557 French-AF  13670/ALB, 11920/ALB
1430-1457 Filipino   11640/Be, 7325/Be, 1341/hdu-gua
1430-1527 Lao        9675/Kun, 7360/Kun, 1080/xua-yun
1500-1527 Pashto     9665/Kash, 7435/Kun
          Persian    9600/Kash, 6165/Ur
1500-1557 Bengali    9690/Kun, 9610/Kun
          Chinese    9705/Kash, 9590/Kash, 9560/Kash, 9455/Kun, 7255/Be, 7235/Kash, 5910/Be
          English    13740/HAB, 9880/Nn, 9870/Xi, 9785/Jin, 9720/Ur, 9525/Kash, 9435/Kash, 7395/Ur,
                     7325/Be, 6095/Kash, 5955/Be, 1323/htb-xin
          English-AF 17630/Mali, 13685/Mali
          Hindi      7265/Kash, 7225/Ur
          Japanese   7220/Jin, 5980/Xi, 1044/hnl-jia
          Nepalese   9535/Xi, 7215/Kun, 1188/Kun-yun
          Russian    6180/Ur, 6105/Szg, 6025/Xi, 5990/Ho, 5965/Be, 5915/Ho, 5905/Kash, 1521/htb-xin,
                     1323/htb-xin, 963/hua-jil
          Tamil      9730/Kash, 9490/Kash
          Turkish    9565/ALB, 7345/ALB
          Urdu       7285/Kash, 6075/Kun, 1422/Kash-xin
          Vietnamese 9550/Be, 684/dof-hai, 603/dof-hai
1530-1557 Pashto     9665/Kash, 7435/Kun, 6165/Ur
1600-1657 Arabic     17880/Mali, 15125/Mali
          English    9880/Nn, 9875/Kash, 9570/Be, 9435/Kash, 7435/Jin, 7420/Ur, 7255/Kash, 7235/Kash,
                     6175/Nn, 6060/Kun, 1323/htb-xin, 1080/xua-yun
          Hakka      7325/Ur, 6090/Xi
          Hindi      7395/Kun, 5915/Kash, 1422/Kash-xin, 1269/xua-yun, 1188/Kun-yun
          Russian    7265/Be, 7215/Szg, 6040/Ur, 5905/Kash, 1521/htb
          Swahili    7245/Xi, 5985/Be
          Turkish    7325/Kun, 6165/Ur
          Vietnamese 7315/Kun, 6010/Be
1600-1757 Arabic     11725/ALB, 9555/ALB, 7300/Kash
          French     7350/Kash
          German     7380/ALB, 5970/ALB
1630-1727 Hausa      9665/Kun, 9620/Kash
1700-1757 Cantonese  7325/Ur, 7220/Xi
          Croatian   9435/Kash, 7335/Be
          English    9880/Nn, 9570/Be, 7435/Jin, 7420/Kun, 7410/Kash, 7255/Kash, 7235/Kash, 7205/Be,
                     6175/Nn, 6165/Be, 6140/Kash, 6100/Be, 6090/Kun, 1323/htb-xin, 1080/xua-yun
          Esperanto  7245/Xi, 7205/Be
          Hindi      5910/Kun, 1269/xua-yun
          Russian    7410/Be, 7265/Ur, 6070/Xi, 6040/Ur, 5915/Kash, 1521/htb-xin
          Swahili    15125/Mali, 13645/Mali, 7400/Xi, 5985/Be
1730-1827 Chinese    9695/Kun, 7445/Ur, 7315/Kun, 7275/Ur, 6150/Szg
          Hausa      13645/Mali/11640/Mali from 1800, 9685/Kun, 9450/Kash
1800-1827 Persian    7415/Xi, 7325/Be
1800-1857 Chaozhou   7285/Xi, 6010/Ur
          English    7405/Be, 6100/Be
          Italian    7435/Jin, 7340/Kash, 1458/ALB
          Russian    7255/Szg, 7210/Ur, 6070/Be, 1521/htb-xin
1800-1957 French     7385/ALB, 7360/ALB, 6055/ALB, 5970/ALB
          German     9615/Ur, 7395/Kash, 6160/Xi
1830-1857 Bulgarian  9695/Kun, 7265/Ur, 6020/Szg
          Persian    7415/Xi, 7325/Be
1830-1930 Arabic     13685/Mali, 11640/Mali
1830-2027 French     9645/Kun, 7350/Ur
1900-1927 Czech      7415/Ur, 7325/Szg
          Hungarian  9560/Ur, 7440/Xi
          Portuguese 13630/Mali, 11640/Mali
          Romanian   6090/Ur
1900-1957 Albanian   7385/Kash, 6020/Szg
          Cantonese  9770/Kash, 7215/Be
          English    9440/Kun, 7295/Kash
          Portuguese 9730/Kash, 9535/Be, 7405/Xi, 7365/Be, 7335/Jin, 5985/Be
          Russian    7245/Be, 6110/Xi, 6100/Be, 1521/htb-xin
          Turkish    9655/Kun, 7255/Kun
1930-1957 Czech      7415/Ur
          Romanian   7440/Xi, 6090/Ur
1930-2027 Esperanto  9745/Ur, 7265/Ur
2000-2027 Serbian    9585/Kash, 7390/Xi, 7325/Ur
2000-2057 Chinese    9865/Kun, 7440/Be, 7405/Xi, 7335/Szg, 7245/Kash
          English    13630/Mali, 11640/Mali, 9600/Kash, 9440/Kun, 7415/Kash, 7295/Kash, 7285/ALB, 5985/Be,                       5960/ALB
          Polish     7305/Ur, 6020/Szg
          Russian    7255/Be, 6155/Be
2000-2200 Arabic     7215/ALB, 6185/ALB, 6100/Xi
2030-2057 Bulgarian  9720/Ur, 7320/Kun
          Hungarian  9585/Kash, 7390/Jin
2030-2127 Italian    7345/Kash, 7265/Ur
2030-2227 French     7350/Ur, 6115/Be
2100-2127 English    13630/Mali, 11640/Mali
          Serbian    7445/Kun, 7325/Xi
2100-2157 Croatian   7225/Be, 6135/Be
          English    9600/Kash, 7415/Kash, 7405/Be, 7285/ALB, 7205/Xi, 5960/ALB, 1386/LTU
2100-2257 Korean     7290/Xi, 1323/hua-jil, 1017/cah-jil
          Spanish-EU 9640/Kash, 6020/Szg
2130-2157 Hungarian  7445/Ur
2130-2227 French     13630/Mali, 11975/Mali
2200-2257 Chinese    15505/Mali, 11975/Mali from 2230; 7430/Jin, 7395/Ur, 7325/Kun, 7305/Be,
                     7265/Kun, 6180/Kun, 6140/Kun, 6100/Kun, 5975/Be
          English    5915/Be
          Esperanto  9860/Kash, 7315/Kash
          Japanese   7440/Jin, 5985/Xi
          Portuguese 9685/Kash, 9410/Kash, 7260/Ur, 6175/ALB
          Spanish    6100/Be
2200-2357 Spanish-EU 7250/Ur, 7210/ALB
2300-2357 Cambodian  9765/Nn, 7395/Nn, 684/dof-hai
          Cantonese  11945/Kun, 9425/Jin, 7325/Kun, 6180/Kun, 6140/Kun
          Chinese    11975/Mali, 9555/Be, 7425/Kun, 7300/Ur, 7295/Mali
          English    11790/Xi, 9535/Kun, 7410/Kash, 7350/Kash, 6145/Be, 5990/HAB, 5915/Kash
          Japanese   9695/Jin, 9435/Xi
          Mongolian  7205/Xi, 6185/Xi
          Portuguese 13650/HAB, 6100/Be
          Russian    7405/Ho, 5990/Ho
          Spanish    6175/ALB
          Vietnamese 9415/Be, 7220/Xi, 603/dof-hai
2300-0100 Spanish    9800/Kash, 9590/Kash
2330-0030 Sinhalese  7260/Kash, 6100/Kun

CRI MW relay stations
/cah-jil - Changchun, Jilin
/dof-hai - Donfang Gancheng, Hainan Island
/har-hei - Harbin Xin / Xingfang Chenggaozizhen, Heilongjiang
/hdu-gua – Hua / Xin Guangzhou, Guangdong Sheng
/hnl-jia - Changzhou Heng-lin-chen, Jiangsu Sheng
/htb-xin - Hutubi, Xiniang
/hua-jil - Huadian Yumuqiaozi, Jilin
/Kash-xin - Kashgar, Xiniang
/Kun-yun - Kunming, Yunnan
/xua-yun  Xuanwei, Yunnan