mercoledì 12 ottobre 2016

Next SM Radio International broadcast via Armenia

SM Radio International via Armenia saturday from 1800-2000 UTC on 6120 kHz