domenica 28 febbraio 2016

Log Bruno Casula

2.000,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 10-feb-16 1850 N-D - (BC)
2.149,70    - ..... [...] MIL STANAG-4285/600L/S5/USB 09-feb-16 1853 SEND KG84 MSGS - (BC)
2.458,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 10-feb-16 1859 N-D - (BC)
2.594,00    - ..... - MIL LINK-11/ISB 10-feb-16 2005 N-D - (BC)
2.745,10    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 09-feb-16 0530 CRYPTO BROADCAST INTERMITTENT DATA (BC)
3.089,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 10-feb-16 1917 N-D - (BC)
4.044,00  ..... RS009B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 08-feb-16 1707 CLG "CS003B" - (BC)
4.044,00  ..... CS003B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 08-feb-16 1707 CLG "RS009B" - (BC)
4.149,00  ..... BN3 ..... - MIL J3E/USB 09-feb-16 0551 CLG/WKG "EAX"/TFC ING RADIO CHECKS (BC)
4.149,00  ..... EAX ..... - MIL J3E/USB 09-feb-16 0551 WKG "BN3" - (BC)
4.550,00  ..... RS0012B ..... - [CR-RS NET] ALE/USB 08-feb-16 1959 CLG "CS003B" - (BC)
4.550,00  ..... CS003B ..... - [CR-RS NET] ALE/USB 08-feb-16 1959 CLG "RS0012D" - (BC)
4.620,00  ..... TN6DR ..... - [...] CW 10-feb-16 1955 CLG/WKG "NYLGV"/GR(N) - (BC)
5.135,00  K.. ILEAS2 .....,IL USA [...] ALE/USB 12-feb-16 0127 CLG "D09IDOT" - (BC)
5.140,00  K.. ILEAS2 .....,IL USA [...] ALE/USB 12-feb-16 0132 CLG "D09IDOT" - (BC)
5.212,00  ..... RS0012A ..... - [RS-CS NET] ALE/USB 11-feb-16 1023 CLG "CS002B" - (BC)
5.212,00  ..... RS0014 ..... - [RS-CS NET] ALE/USB 11-feb-16 1206 CLG "CS002" - (BC)
5.212,00  ..... CS002B ..... - [RS-CS NET] ALE/USB 11-feb-16 1023 CLG "RS0012A" - (BC)
5.242,00  ..... CCSPD ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2150 SOUND - (BC)
5.242,00  ..... CCSSM ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2149 SOUND - (BC)
5.340,00  ..... R1K ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0837 CLG "T1N" - (BC)
5.340,00  ..... T1O ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0822 CLG "T1N" - (BC)
5.340,00  ..... T1N ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0822 CLG "T1O" - (BC)
5.350,00  ..... 2031 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1725 CLG "2001" - (BC)
5.350,00  ..... 2011 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1609 CLG "2002" - (BC)
5.350,00  ..... 2002 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1617 CLG "2011" - (BC)
5.350,00  ..... 2001 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1725 CLG "2031" - (BC)
5.350,00  ..... 1006 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1725 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 2005 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1852 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 2010 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1654 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 2017 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1711 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 2026 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1746 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 3009 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1830 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 4001 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1859 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 6001 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1830 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 9002 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1731 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 9501 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1804 SOUND - (BC)
5.350,00  ..... 9709 ..... - [...] ALE/USB 08-feb-16 1745 SOUND - (BC)
5.375,50  ..... - ..... - [...] FSK 100/250 10-feb-16 0815 N-D - (BC)
5.780,50  ..... - ..... - [...] FSK 100/250 10-feb-16 0817 N-D - (BC)
5.805,10  ..... - ..... - [...] CW 08-feb-16 0724 RPT V CISN BEACON ?? (BC)
5.881,00    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 10-feb-16 0650 CRYPTO BROADCAST - (BC)
6.200,00  ..... BS008CB ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 11-feb-16 1317 CLG "CS003A" - (BC)
6.252,00    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/S5/USB 09-feb-16 0622 SEND KG84 MSGS - (BC)
6.388,20    - ..... - MIL STANAG-4285/1200L/---/USB 08-feb-16 0733 CRYPTO BROADCAST - (BC)
6.401,50  ..... - ..... - [...] FSK 600/500 10-feb-16 0702 N-D - (BC)
6.427,00    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 10-feb-16 0706 CRYPTO BROADCAST - (BC)
6.450,00  ..... 2030 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0255 CLG "1227" - (BC)
6.450,00  ..... 2030 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2306 CLG "1227" - (BC)
6.450,00  ..... 1001 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0220 CLG "2001" - (BC)
6.450,00  ..... 2017 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0128 CLG "2001" - (BC)
6.450,00  ..... 1127 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0255 CLG "2030" - (BC)
6.450,00  ..... 2529 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0217 CLG "2514" - (BC)
6.450,00  ..... 1004 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 1652 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1006 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0124 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1016 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2210 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1017 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2203 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1020 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0308 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1023 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2155 SOUND 0220 CLG "1226" (BC)
6.450,00  ..... 1024 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2045 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1024 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0151 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1025 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2215 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1027 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0136 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1226 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0259 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1226 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2159 SOUND 0220 CLG "1023" (BC)
6.450,00  ..... 1227 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0258 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 1227 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2147 SOUND 2306 CLG "2030" (BC)
6.450,00  ..... 2001 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2045 SOUND 0128 CLG "2017" (BC)
6.450,00  ..... 2002 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2213 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2005 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2207 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2031 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2147 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2034 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0240 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2206 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2045 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2513 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2148 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2514 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2201 SOUND 0216 CLG "2529" (BC)
6.450,00  ..... 2516 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0246 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2517 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2153 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2519 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2208 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2521 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2144 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2523 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0257 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2524 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2207 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2527 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2102 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2528 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0228 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2532 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0240 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2535 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0257 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 2537 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2204 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 6001 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2116 SOUND 0225 CLG "1001" (BC)
6.450,00  ..... 6020 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0252 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 7001 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2126 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9003 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2208 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9004 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0239 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9004 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2138 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9501 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2137 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9504 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2138 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9506 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2026 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9507 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0248 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9507 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0207 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9511 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0305 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9701 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 1711 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9703 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2036 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9705 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2208 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9708 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0256 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9710 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0316 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9717 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0254 SOUND - (BC)

6.450,00  ..... 9720 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 1652 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9721 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0303 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9723 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2147 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9724 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0253 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9730 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2155 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9731 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0308 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9734 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0201 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9739 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2141 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9741 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2214 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9742 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2156 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9764 ...... - [...] ALE/USB 11-feb-16 2152 SOUND - (BC)
6.450,00  ..... 9769 ...... - [...] ALE/USB 12-feb-16 0231 SOUND - (BC)
6.459,50    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 08-feb-16 0735 CRYPTO BROADCAST - (BC)
6.473,20    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 10-feb-16 0707 CRYPTO BROADCAST - (BC)
6.485,00    - ..... - MIL LINK-11/ISB 09-feb-16 0626 N-D - (BC)
6.752,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 11-feb-16 0826 N-D - (BC)
7.420,00  ..... RS0014D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 11-feb-16 0849 CLG "CS004A" - (BC)
7.420,00  ..... RS009D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 11-feb-16 1018 CLG "CS004A" - (BC)
7.622,00  ..... RS0011 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0932 CLG "CS002" - (BC)
7.622,00  ..... RS009 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0917 CLG "CS002" - (BC)
7.732,00  ..... RS0011D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 1123 CLG "CS004A" - (BC)
7.732,00  ..... RS0017D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0817 CLG "CS004A" - (BC)
7.732,00  ..... RS008D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0915 CLG "CS004A" - (BC)
7.732,00  ..... CS004A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0817 CLG "RS0017D" - (BC)
7.840,00  ..... - ..... - INTEL ? J3E/USB 11-feb-16 0650 GR(N) ING 'TWO SEVEN NAINOR FAIVER ..... ' (BC)
7.890,00  ..... RS004 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 1005 CLG "CS001" - (BC)
7.890,00  ..... RS005 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0828 CLG "CS001" - (BC)
7.890,00  ..... RS006 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0759 CLG "CS001" - (BC)
7.890,00  ..... CS001 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 10-feb-16 0759 CLG "RS006" - (BC)
7.956,00  ..... ABF2 ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0847 CLG "ABC7" - (BC)
7.956,00  ..... ABC7 ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0918 CLG "ABF2" 0942.1155 CLG "ABF2" (BC)
7.965,00  ..... RS008 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 09-feb-16 1625 CLG "CS002" - (BC)
7.968,00  ..... - ..... - [...] J3E/USB 09-feb-16 1642 TFC ARA SIMPLEX  BEEP AT END (BC)
8.047,00  ..... YDM ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0657 CLG "UDR" - (BC)
8.047,00  ..... QZO ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0703 CLG "YDM" - (BC)
8.047,00  ..... UDR ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0657 CLG "YDM" - (BC)
8.061,00  ..... - ..... - [...] J3E/LSB 09-feb-16 1624 TFC FRA/ARA SIMPLEX (BC)
8.081,00  ..... - ..... - [...] J3E/USB 09-feb-16 1626 TFC FRA (AFRICAN ACCENT) SIMPLEX  BEEP AT END (BC)
8.138,70    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 11-feb-16 0650 CRYPTO BROADCAST - (BC)
8.144,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110/APP-A/USB 10-feb-16 2109 BROADCAST - (BC)
8.174,00  ..... WTF ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 1004 CLG "LIS" - (BC)
8.174,00  ..... XGY ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0724 CLG "LIS" '[AMD] QSLa;' (BC)
8.174,00  ..... LIS ..... - [...] ALE/USB 09-feb-16 0723 CLG "XGY" - (BC)
8.286,50    - ..... - MIL LINK-11/ISB 09-feb-16 0714 N-D - (BC)
8.310,00  ..... - ..... - [...] FSK 200/200 10-feb-16 2116 IDLE - (BC)
8.377,50  ..... - ..... - [...] FSK 100/200 10-feb-16 2120 IDLE - (BC)
8.572,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 10-feb-16 2134 N-D - (BC)
8.839,00  ..... AT ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0610 CLG ..../TFC ING (AFRICAN ACCENT) 'ALL STATION DE ALFA TANGO' (BC)
8.839,00  ..... AG ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0600 CLG/WKG "BQ" - (BC)
8.839,00  ..... PG ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0602 CLG/WKG "QM" - (BC)
8.839,00  ..... VM ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0605 CLG/WKG "TC" - (BC)
8.839,00  ..... BQ ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0600 WKG "AG" - (BC)
8.839,00  ..... QM ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0602 WKG "PG" - (BC)
8.839,00  ..... TC ..... - [...] J3E/USB 10-feb-16 0605 WKG "VM" - (BC)
8.970,00  ..... CARGO ..... - AIR/AIR FORCE ? J3E/USB 10-feb-16 0640 CLG/WKG "INTERNET"/AFTN TFC TFC FRA/AFR (BC)
8.970,00  ..... 0EL ..... - [...] ALE/USB 10-feb-16 0159 SOUND - (BC)
8.970,00  ..... 0KD ..... - [...] ALE/USB 10-feb-16 0102 SOUND - (BC)
8.970,00  ..... 0KE ..... - [...] ALE/USB 12-feb-16 2203 SOUND - (BC)
8.970,00  ..... 0SA ..... - [...] ALE/USB 12-feb-16 2214 SOUND - (BC)
8.970,00  ..... INTERNET ..... - AIR/AIR FORCE ? J3E/USB 10-feb-16 0640 WKG "CARGO" - (BC)
9.125,50  M.. UK13 - AIRCRAFT - ? G MIL J3E/USB 10-feb-16 0621 CLG/WKG "SPARROW" PRESSURIZATION NOISE (BC)
9.125,50  M.. SPARROW ..... G MIL J3E/USB 10-feb-16 0621 WKG "UK13" - (BC)
16.083,00  ..... 504 ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0956 CLG "501" - (BC)
16.083,00  ..... 511 ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0955 CLG "503" - (BC)
16.083,00  ..... 501 ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0956 CLG "505" - (BC)
16.083,00  ..... 503 ..... - [...] ALE/USB 11-feb-16 0954 CLG "511" - (BC)
16.083,00  ..... - ..... - [...] J3E/USB 11-feb-16 0953 TFC ING ? SIMPLEX  BEEP AT END  (BC)
18.846,50    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 08-feb-16 0802 CRYPTO BROADCAST - (BC)
19.440,00    - ..... - MIL STANAG-4481 75/850 08-feb-16 0807 SEND KG84 MSGS - (BC)
23.197,00    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/---/USB 08-feb-16 0821 CRYPTO BROADCAST - (BC)


3.151,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 16-feb-16 0935 N-D - (BC)
3.970,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110A/---/USB 18-feb-16 1929 TFC KRY PROBABLE S8 (BC)
3.970,00  ..... - ..... - [...] TADIRAN 18-feb-16 1920 N-D TADIRAN AUTOCALL 4FSK  CF 2800 (BC)
4.276,00    - ..... - MIL LINK-11/ISB 18-feb-16 1942 N-D - (BC)
5.033,00  ..... - ..... - [...] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 19-feb-16 1643 N-D - (BC)
5.099,00    . ..... - MIL LINK-11/USB 16-feb-16 0614 N-D - (BC)
5.385,00  ..... - ..... - [...] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 19-feb-16 1634 N-D - (BC)
5.472,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 16-feb-16 0630 N-D - (BC)
5.798,00  ..... - ..... - [...] J3E/USB 17-feb-16 0749 TFC ARA SIMPLEX (BC)
5.944,00  ..... - ..... - [...] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 19-feb-16 0903 N-D - (BC)
6.310,00  ..... RS002D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 17-feb-16 0921 CLG "CS004A" - (BC)
6.310,00  ..... RS008D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 17-feb-16 0805 CLG "CS004A" - (BC)
6.535,00  ..... 1001 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0122 CLG "2004" - (BC)
6.535,00  ..... 1003 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0101 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1004 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0038 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1005 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0205 CLG "1001" - (BC)
6.535,00  ..... 1006 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2325 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1016 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2011 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1017 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0102 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1020 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2007 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1024 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2345 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1027 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2334 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 1224 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0207 CLG "2030" - (BC)
6.535,00  ..... 1226 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2136 CLG "1227" - (BC)
6.535,00  ..... 1227 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2136 CLG "1226" - (BC)
6.535,00  ..... 1500 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0115 CLG "2004" - (BC)
6.535,00  ..... 2001 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0004 SOUND 0131 CLG "1001" 0140 "2002" ' [CMD AMD][^;(  ] ' (BC)
6.535,00  ..... 2002 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2014 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2004 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2351 SOUND 0115 CLG "1500" (BC)
6.535,00  ..... 2005 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2007 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2006 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2245 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2010 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2007 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2011 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0059 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2026 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2346 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2028 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0103 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2030 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0041 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2032 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0054 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2034 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0247 CLG "2001" - (BC)
6.535,00  ..... 2206 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0034 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2501 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0155 CLG "1001" - (BC)
6.535,00  ..... 2510 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0046 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2516 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0047 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2519 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0106 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2523 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0056 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2527 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0003 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2532 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0041 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2534 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0114 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2535 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0055 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 2536 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0051 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 3001 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0039 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 3002 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2020 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 3003 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0023 SOUND - (BC)

6.535,00  ..... 4001 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0015 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 5001 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0029 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 6001 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0029 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 6002 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0038 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 6020 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0052 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 7004 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0030 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 8002 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0021 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9001 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2201 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9004 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0037 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9203 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0033 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9471 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2014 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9501 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0036 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9507 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0047 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9701 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0110 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9705 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0110 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9708 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0055 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9720 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0046 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9724 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0052 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9731 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0106 SOUND - (BC)
6.535,00  ..... 9737 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2016 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 202004 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 1919 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 3001 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 1921 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 301001 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0025 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 303001 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0249 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 303002 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0258 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 303331 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0512 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 303891 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0014 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 3331 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 2138 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 3332 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0237 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 344 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0252 SOUND INCOPLETE CALL ? (BC)
6.537,00  ..... 3891 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 2142 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 404194 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 2139 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 404271 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0413 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 404333 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0505 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 4045 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0241 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 404715 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0012 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 404717 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 1931 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 4194 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0012 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 4714 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0304 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 4715 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0242 SOUND - (BC)
6.537,00  ..... 4333 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0234 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6001 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0056 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6003 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0045 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6005 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0052 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6007 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0043 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6008 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 1946 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6013 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0052 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6014 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 2354 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6015 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0056 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6017 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0048 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6021 ..... - [...] ALE/LSB 20-feb-16 0047 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6027 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 2003 SOUND - (BC)
6.673,00  ..... 6032 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 2013 SOUND - (BC)
6.705,00  ..... - ..... - [...] J3E/USB 17-feb-16 2100 TFC FRA (AFRICAN ACCENT) SIMPLEX (BC)
6.712,00    - ..... - MIL LINK-11/USB 18-feb-16 0624 N-D - (BC)
6.832,50  ..... - ..... - [...] PACTOR-? 17-feb-16 0650 N-D ? SEND "V20" AT END ON CW  (BC)
6.843,00  ..... - ..... - [...] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 19-feb-16 1637 N-D - (BC)
6.844,00  ..... 100003 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0618 SOUND - (BC)
6.860,00  ..... CS001A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 18-feb-16 0721 CLG "RS0011A" - (BC)
6.860,00  ..... RS0011A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 18-feb-16 0721 CLG "CS001A" - (BC)
6.860,00  ..... RS0017B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 18-feb-16 1029 CLG "CS001B" - (BC)
6.860,00  ..... RS003 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 18-feb-16 1312 CLG "RS004" - (BC)
6.860,00  ..... RS005 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 18-feb-16 0738 CLG "CS001" - (BC)
6.915,00  ..... 262658 ..... - [...] ALE/LSB 19-feb-16 1725 SOUND - (BC)
6.915,00  ..... 831 ..... - [...] ALE/LSB 18-feb-16 0210 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 3001 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0552 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 3004 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0600 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 303014 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0553 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 303411 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0606 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 303441 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0555 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 404004 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0602 SOUND - (BC)
6.970,00  ..... 404311 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 0604 SOUND - (BC)
6.983,50  ..... - ..... - [...] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 19-feb-16 1702 N-D - (BC)
7.475,00  ..... CS003B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 19-feb-16 0944 CLG "RS004B" - (BC)
7.475,00  ..... RS004B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 19-feb-16 0944 CLG "CS003B" - (BC)
7.524,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110A/S8/USB 17-feb-16 0723 TFC KRY 'VVV]] ..... VVV ' (BC)
7.527,00  K.. 41M ..... USA [...] ALE/USB 19-feb-16 2319 SOUND - (BC)
7.622,00  ..... RS002A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 17-feb-16 0846 CLG "CS002A" - (BC)
7.622,00  ..... RS008 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 17-feb-16 0956 CLG "CS002" - (BC)
7.732,00  ..... BS007A2 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 1018 CLG "CS004" - (BC)
7.732,00  ..... CS004 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 1018 CLG "BS007A2" - (BC)
7.732,00  ..... RS0014D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 1113 CLG "CS004A" - (BC)

7.732,00  ..... RS0016D ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 0924 CLG "CS004A" - (BC)
7.739,00  ..... 146410 ..... - [...] ALE/LSB 18-feb-16 1308 SOUND - (BC)
7.744,00  ..... CS002A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 16-feb-16 0912 CLG "RS006A" - (BC)
7.744,00  ..... RS005A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 16-feb-16 1234 CLG "CS002A" - (BC)
7.744,00  ..... RS006A ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 16-feb-16 0912 CLG "CS002A" - (BC)
7.765,00  ..... 100003 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0042 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 202004 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2122 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3001 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2351 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3004 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0000 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3014 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0223 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 303001 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2118 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 303014 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2350 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 303331 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2340 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 303441 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2355 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 303471 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2338 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 303891 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2114 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3331 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0208 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3353 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2341 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 341 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0006 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3441 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0223 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3471 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2104 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 3891 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0442 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 402109 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 1818 CLG "404333" - (BC)
7.765,00  ..... 404004 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0003 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 404194 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2340 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 404271 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2248 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 404333 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2104 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 404371 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2345 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 404715 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2109 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 4194 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0211 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 4271 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2016 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 4271 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 2115 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 4311 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0233 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 4333 ..... - [...] ALE/LSB 16-feb-16 2336 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 4715 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0439 SOUND - (BC)
7.765,00  ..... 602059 ..... - [...] ALE/LSB 17-feb-16 0206 SOUND - (BC)
7.808,00  SP.. P1 ..... POL MIL ALE/USB 17-feb-16 0841 CLG "P2" - (BC)
7.808,00  SP.. P2 ..... POL MIL ALE/USB 17-feb-16 0841 CLG "P1" - (BC)
7.808,00  SP.. P3 ..... POL MIL ALE/USB 17-feb-16 1019 CLG "P2" - (BC)
7.856,10  ..... 241 ..... - [...] ALE/USB 16-feb-16 2100 CLG "242" FROM 2100 TO 0043 CLG "242" 0059,0102 CLG "243" (BC)
7.890,00  ..... CS001B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 1013 CLG "RS0016B" - (BC)
7.890,00  ..... RS0016B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 1013 CLG "CS001B" - (BC)
7.890,00  ..... RS0017B ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 1152 CLG "CS001B" - (BC)
7.890,00  ..... RS003 ..... - [CS-RS NET] ALE/USB 15-feb-16 0929 CLG "RS004" - (BC)
7.896,00  ..... - ..... - [...] MFSK-8 125/USB (Systeme 3000) 19-feb-16 1929 N-D - (BC)
7.933,00  ..... 2962 ..... - [...] CCIR-493-4/USB 16-feb-16 2013 CLG "3333" - (BC)
7.933,00  ..... 5856 ..... - [...] CCIR-493-4/USB 16-feb-16 2112 CLG "3333" 2021 CLG "3333" (BC)
7.933,00  ..... 6294 ..... - [...] CCIR-493-4/USB 16-feb-16 2030 CLG "3333" - (BC)
7.933,00  ..... 2534 ..... - [...] CCIR-493-4/USB 16-feb-16 2358 CLG "3333" - (BC)
7.934,00  ..... 500 ..... - [...] ALE/USB 16-feb-16 2010 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 1008 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0448 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 1072 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 1943 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 111 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2306 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 2008 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2347 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 318 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 2347 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 333 ..... - [...] ALE/USB 19-feb-16 1945 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 353 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0440 SOUND - (BC)
7.980,00  ..... 3536 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0511 CLG "4536" - (BC)
7.980,00  ..... 4536 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0511 CLG "3536" - (BC)
7.980,00  ..... 801 ..... - [...] ALE/USB 20-feb-16 0427 SOUND - (BC)
7.990,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110A/---USB 18-feb-16 1746 TFC KRY FIXED DATA RATE 2400S (BC)
8.003,00  ..... 210 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 2012 CLG "216" 2102,2236,2302,0103 CLG "216" (BC)
8.003,00  ..... 211 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 2010 CLG "216" 2100,2200,0007 CLG "216" 0008 CLG "210" (BC)
8.003,00  ..... 216 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 2322 CLG "210" - (BC)
8.003,00  ..... 217 ..... - [...] ALE/USB 18-feb-16 2331 CLG "211" - (BC)
8.066,00  ..... - ..... - [...] CW 18-feb-16 1907 GR(4X) 'NA6N UNNS 5NN3 TDUU AN3N T77T U763 6DU7' (BC)
8.150,00  ..... - ..... - MIL/GOV J3E/USB 17-feb-16 1943 TFC FRA (AFRICAN ACCENT) SIMPLEX  BEEP AT END (BC)
8.151,00  ..... - ..... - MIL/GOV J3E/USB 17-feb-16 1943 TFC ARA SIMPLEX (BC)
8.173,00  XS.. CBGJQ ..... TWN TwnN ALE/USB 17-feb-16 1701 CLG "CTFOJ" - (BC)
8.174,00  ..... MFE ..... - [...] ALE/USB 15-feb-16 1039 CLG "XGY" 1258 CLG "XGY" (BC)
8.562,00    - ..... - MIL STANAG-4285/600L/S5/USB 17-feb-16 0831 CRYPTO BROADCAST - (BC)
8.912,00  K.. 41M ..... USA [...] ALE/USB 19-feb-16 2320 SOUND - (BC)
9.080,00  ..... - ..... - [...] J3E/USB 15-feb-16 1648 TFC ARA SIMPLEX (BC)
9.080,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110A/S8/USB 16-feb-16 1940 TFC KRY COORDINATION ON VOICE  (BC)
9.125,00  ..... - ..... - AIR/AIR FORCE ? J3E/USB 15-feb-16 1930 TFC FRA SIMPLEX (BC)
9.224,00  AFA4NQ 4NQAFA ..... USA USAF MARS ALE/USB 17-feb-16 2328 SOUND - (BC)
9.224,00  AFA4ZT 4ZTAFA ..... USA USAF MARS ALE/USB 17-feb-16 2147 CLG "5LBAFA" '[CMD AMD][[GOOD SIGNAL   WILL BE SCANNING TIL DARK]' (BC)
9.224,00  AFA5LB 5LBAFA ..... USA USAF MARS ALE/USB 17-feb-16 2147 CLG "4ZTAFA" - (BC)
9.224,00  AFA5SS 5SSAFA ..... USA USAF MARS ALE/USB 18-feb-16 0127 CLG "3AVAAR" - (BC)
9.224,00  AFA6GL 6GLAFA ..... USA USAF MARS ALE/USB 18-feb-16 0134 SOUND - (BC)
9.224,00  AFA9DU 9DUAFA ..... USA USAF MARS ALE/USB 18-feb-16 0101 SOUND - (BC)
9.224,00  ARR3AV 3AVAAR ..... USA USARMY MARS ALE/USB 18-feb-16 0127 CLG "5SSAFA" - (BC)
9.264,00  ..... 746 ..... - INTEL CW 16-feb-16 1952 GR(N) - (BC)
10.505,00  CC.. ATACAMA Atacama CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2138 CLG "CMC" - (BC)
10.505,00  CC.. AYSEN Puerto Aysen CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2339 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. CALAMA Calama CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 0004 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. CMC ..... CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2138 CLG "ATACMA" - (BC)
10.505,00  CC.. COCHRANE Cochrane CHL CMC ALE/USB 16-feb-16 2357 SOUND SOUND EVERY HOUR (BC)
10.505,00  CC.. IQUIQUE Iquique CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2308 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. OVALLE Ovalle CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2357 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. SANTIAGO Santiago CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2145 CLG "CMC" - (BC)
10.505,00  CC.. TEMUCO Temuco CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2150 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. TOCOPILLA Tocopilla CHL CMC ALE/USB 18-feb-16 2310 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. VALDIVIA Valdivia CHL CMC ALE/USB 16-feb-16 2306 SOUND - (BC)
10.505,00  CC.. VALPARAISO Valparaiso CHL CMC ALE/USB 16-feb-16 2250 SOUND - (BC)
11.494,00  K.. 41M ..... USA [...] ALE/USB 19-feb-16 2321 SOUND - (BC)
11.494,00  K.. EMY ..... USA [...] ALE/USB 19-feb-16 1948 SOUND - (BC)
12.221,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110A/S8/USB 16-feb-16 0930 TFC KRY FIXED DATA RATE 2400S (BC)
12.222,00  K.. EMY ..... USA [...] ALE/USB 16-feb-16 2115 SOUND - (BC)
12.226,00  ..... - ..... - [...] MIL-STD 188-110A/---/USB 16-feb-16 0933 TFC KRY - (BC)
13.312,00  K.. EMY ..... USA [...] ALE/USB 16-feb-16 2208 SOUND - (BC)
15.867,00  K.. EMY ..... USA [...] ALE/USB 16-feb-16 2016 SOUND - (BC)
20.890,00  K.. 43M ..... USA [...] ALE/USB 17-feb-16 1655 SOUND - (BC)


73 Bruno Italy

(via Utilityworld)